Tiếp tục chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định giai đoạn ba từ 17/6

Nguồn: www.vietnamplus.vn